داینی

وایی تهنایی باز تهنایی چه کنوم مو وا غم یار

وو خدا گل با رهدنس دیه روزمه کرد چی شو تار

آخی داینی قربون اون خالت ونده تش به جونم تیا کالت

کاشکی ای دلم چی گو تو بید ونده بی به گیل دسمالت

آخی داینی داینی بیو گلم دی نکن بیشتر خین به دلم

دیدی که چه وابی بعده خوت جاوارگه وا بی منزلم

آخی داینی داینی قربونت ایخوام که وابوم مهمونت

آخی داینی قربون همو خالت سهدم و برشتم ز دندالت

 

پ.ن:قلب

/ 0 نظر / 30 بازدید